pre našich klientov poskytujeme

komplexnú dodávku energií pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

správu energetických zariadení NSK

trvalý odborný dohľad nad technickými zariadeniami a dodržiavaním bezpečnostno-technických predpisov

rekonštrukciu a modernizáciu tepelných zdrojov

inžiniersku činnosť pre zabezpečenie investícií v energetickom hospodárstve