Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis.

Údaje v dokumentoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži: Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia fyzickej osoby, Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa osobného postavenia, Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov na tieto účely:

– Spracovanie dokumentácie pri verejnom obstarávaní.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely verejného obstarávania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov sa nemôžete zúčastniť verejného obstarávania.  

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Úrad pre verejné obstarávanie, Poskytovateľ NFP, NSK, ďalšie kontrolné orgány, Iné oprávnené subjekty na základe osobitných zákonov

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

– Poskytovatelia služieb v oblasti verejného obstarávania

– Poskytovateľ IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.