Názov
predmetu
zákazky
Predpokladaná
hodnota zákazky v EUR
bez DPH
Dátum
zverejnenia
v profile
Lehota na
predkladanie
ponúk
PD - Rekonštrukcia kotolne
a regulačnej stanice plynu
Starého divadla K.S. v Nitre
7 200,- € bez DPH01.10.201311.10. 2013
do 10:00 hod.