Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa, IČO, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia.

Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch,  údaje o spotrebe, údaje o predmete nájmu.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy s Vami, rokovania o uzavretí zmluvy a na základe osobitných zákonov najmä zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a súvisiacich predpisov.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Doklady súvisiace s investíciami sme povinní uchovávať 10 rokov po zániku spoločnosti. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov s Vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, NSK, Iné oprávnené subjekty na základe osobitných zákonov

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

  • Poskytovateľ IT služieb

Zverejňovanie:

Vaše osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko, titul,  adresa,  IČO, pracovná pozícia resp. funkcia, údaje o výške kontraktu/odmeny sme v niektorých prípadoch povinní zverejniť na našej webovej stránke resp. na centrálnom registri zmlúv v súlade s povinným zverejňovaním.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.