Zmluvy roku 2022 – zverejnenie

Kúpna zmluva

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s prechodom činností zamestnávateľa

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dohoda o ukončení zmluvy

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Dodatok č.4 ku zmluve o prevode prav k PC programu a o poskytovaní doplnkových služieb číslo 10008HEO10

Dohoda o ukončení servisnej zmluvy č.00210-18-010