Zmluva o službách na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi

Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2019-054-ENERGO-SK

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke plynu č. SC2019-054-ENERGO SK

Zmluva o dodávke elektriny a zabezpečení distribúcie elektriny č. 7963-2019

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1958-2017 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 14.08.2017

Zmluva č. 1-2019 o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní služieb optimalizácie nastavenia odberných miest plynu

Zmluva o dielo č. 1 / 2019

Zmluva o dielo č. 2 / 2019

Zmluva o dielo č. 3 / 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3 / 2019

Zmluva o dielo č. 4 / 2019