Dodatok-č.1 k zmluve o službách na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi

Zmluva o správe majetku

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000019/CORP/2020

Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

Zmluva o združenej dodávke plynu č.SC2020/120 ENERGO-SK

Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu č. SC2020/12 ENERGO-SK

Zmluva o dodávke elektriny a zabezpečení distribúcie elektriny č.8850/2020

Dohoda o ukončení Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0016480